ПРИТЕЖАВАМЕ БОГАТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ!

 

РАЗПОЛАГАМЕ С РАЗЛИЧНИ ПО ВИД И ВМЕСТИМОСТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОФИ ЗА БИТОВ ОТПАДЪК С ОБЕМ ОТ 0,120 М3-1,1М3

 


 

НЕПРЕКЪСНАТО СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ!

 
ПРИТЕЖАВАМЕ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО!


ISO 9001:2015- ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ISO 14001:2015- ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 

НИЕ СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА!

РАЗРЕШИТЕЛНО № 02- РД-289-20/06.06.2023г. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩЕН ОПЕРАТОР №22001
ПРИЛОЖЕНИЕ №42 БРОКЕР/ТЪРГОВЕЦ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ЛИЦЕНЗ ЗА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ № 10272
 

КАКВО РАЗБИРАМЕ ПОД БИТОВ ОТПАДЪК?
 

- ПЛАСТМАСА
-ХАРТИЯ
-ГУМА
-ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
-ГРАДИНСКИ ОТПАДЪЦИ
-ДРУГИ

 

ЩЕ ВИ ОБСЛУЖИМ НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ!

ПРИ ИНТЕРЕС МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ИЗГОТВИМ ОФЕРТА СПРЯМО ВАШАТА НЕОБХОДИМОСТ.


СПИСЪК НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КОИТО ПРИЕМАМЕ:

 

20 01 01 Хартия и картон 3 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
20 01 02 Стъкло 2 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и
заведения за обществено хранене
10 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
20 01 10 облекла 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 11 Текстилни материали 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 21* луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 500 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
20 01 23* излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди 1000 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 25 хранителни масла и мазнини 1000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
20 01 27* Бои, мастила, лепила/ адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 28 бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли,
различни от упоменатите в 20 01 27
5 000 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 29* Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 30 перилни и почистващи смеси, различни от упоменатите в 20 01 29 500 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 32 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 0.500 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 34 Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 35* излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) 5000 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 36 излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, различно от
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
10 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
20 01 38 дървесни материали, различни от
упоменатите в 20 01 37
8 000 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 39 Пластмаси 2 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанищата кораби
20 01 40 Метали 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 99 други фракции, неупоменати другаде 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
20 02 01 биоразградими отпадъци 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
20 02 02 Почва и камъни 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
20 02 03 други бионеразградими отпадъци 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
20 03 01 Смесени битови отпадъци 40 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанищата дейност
20 03 07 Обемни отпадъци 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
20 03 99 Битови отпадъци, неупоменати другаде 40 000 От лица регистрирани по търговския закон

РАЗГЛЕДАЙТЕ КАКВИ ОТПАДЪЦИ ОЩЕ СЪБИРАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ ТУК

 

ЗАЕДНО ЩЕ ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ПО-ЧИСТА!

МИСЛИ ЗЕЛЕНО!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА!