УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
 
 1. С подписването на договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ събиране и транспортиране на отпадъци /Регистрационен документ № 02-РД-289-20/06.06.2023г.,  и приема доставката на контейнер за тяхното събиране, транспортиране и предаване за последващо третиране.
2.  Страните се съгласяват, че всички фактури, придружени от протокол за извършена дейност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, премо-предавателни протоколи за предоставяне, подмяна или извозване на контейнер/и, заявки, оферти и потвърждаване на същите ще се осъществява на хартиен носител и/или  по електронен път, на посочените имейли за кореспонденция, както и чрез приложенията за съобщения и разговори (Viber, Messenger и др.).
3. Доставката на контейнер става след изпратена и приета заявка по електронен път, на посочените в договора контакти и в последствие приета и потвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта чрез отговор по електронен път на посочените в договора контакти. 
3.1. Офертата включва следната информация: код на отпадъка; адрес на обекта; брой доставени контейнери; вид на контейнера/обем;  място на депониране на отпадъка,  цена за брой/курс депониране, и цена за наем на контейнер в лв. без ДДС.
3.2. „Цена“ в офертата включва:
3.2.1. Цена за пакетна услуга – включва доставката на контейнер, 7 дни наем, прибиране и депониране на контейнер;
3.2.2. Цена за депониране – включва такса допълнително депониране/почистване на 1бр. контейнер в рамките на наемния период;
3.2.3. Цена за наем – включва цената на наем за ден, след изтичане на 7 дни, включени в пакетната услуга.          
3.3. Наемът на контейнера/ите започва да се начислява от деня, следващ датата на доставка. Наемът на контейнер спира да тече от деня, следващ заявката за подмяна/извозване на контейнера.
3.4. Заявка за изпълнение се приема в рамките на работния ден на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – от 08:30ч. до 17:30ч. Заявка, подадена след 17:30ч. се приема като получена на следващия работен ден.
3.5. Заявка за подмяна/извозване на контейнер се изпълнява в срок от 1 ден от получаването й, по установения ред.
3.6. При невъзможност за извозване/почистване на контейнер поради вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наем на контейнера не се начислява за дните на забавяне.
4. При изпълнение на заявка за извозване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ротационен принцип контейнер с друг номер и по възможност същия обем, като при разлика в обема ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ таксува курса спрямо актуална ценова листа към момента за заявката.
4.1. Предоставянето на допълнителен контейнер от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с Приемо-предавателен протокол, изпратен по елоектронен път на посочените в договора контакти, в който се вписва номера и вида(обема) на предоставения контейнер, както и дата на доставка.       
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да оспори доставката на контейнер  след като приемо-предавателния протокол е получен и потвърден от него по електронен път.
4.3. Извозването на контейнер се удостоверява с подписване на товарителницата за него от лице, представляващо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При липса на лице, което да подпише товарителницата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по електронен път на посочените контакти да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените подмяна или извозване на контейнер/и, като в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3/три/ дневен срок не направи изрично възражение се счита, че същия е приел извършените дейности без забележка.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: да използва предоставеният/те му/им контейнер/и само по предназначение и с грижата на добър стопанин; да заплати обезщетение за вредите, причинени по време на ползването на контейнера, ако има такива; след приключване на работа или при поискване да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ контейнера/ите в състояние, което съответства на състоянието, в което е/са приет/и, а при кражба или погиване на контейнера/ите – да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на предоставения /те контейнер/и. 
6. Условия на плащане: Плащането на услугата, се извършва съгласно актуална оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към момента на запитването за съответния обект,  изпратена по електронен път на посочените в договора контакти и потвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по същия начин.
6.1. Фактурирането на услугите се извършва в края на текущия месец на ползване. Заплащането се извършва по банков път до 15-дни от датата на фактурата, придружена с протокол за извършена дейност. За изпратена и приета фактура се счита и такава изпратена по електронна поща, посочена в клетка “Телефон и електронна поща за контакт”.
7. Неустойката, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за забава в плащането, е в размер на 0,1% (едно на сто) на ден от стойността на фактурата, но не повече от 20%.
8. Договорът може да бъде разписан и от упълнмощен представител на Възложителя, като с подписа си той поема задълженията по настоящия договор.
9. Настоящият договор е безсрочен.
Договорът се сключва в два екземпляра - оригинал, по един за всяка от страните.