ПРИТЕЖАВАМЕ БОГАТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ!

 

НЕПРЕКЪСНАТО СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ!

 
ПРИТЕЖАВАМЕ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО:

ISO 9001:2015- ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ISO 14001:2015- ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 

НИЕ СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА!

РАЗРЕШИТЕЛНО № 02- РД-289-20/06.06.2023г. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩЕН ОПЕРАТОР №22001
ПРИЛОЖЕНИЕ №42 БРОКЕР/ТЪРГОВЕЦ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ЛИЦЕНЗ ЗА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ № 10272

 
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

-ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
-ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
-ТРАНСПОРТИРАНЕ
-ПРЕДАВАНЕ


СПИСЪК НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ, КОИТО ПРИЕМАМЕ

08 03 12* отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества 500 От лицарегистрирани по търговския закон
09 01 01* разтвори от проявител и активатор на водна основа 500 От лицарегистрирани по търговския закон
09 01 02* разтвори от офсетов проявител на водна основа 500 От лицарегистрирани по търговския закон
13 02 08* Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
13 05 01* Твърди остатъци от песъкоуловители и маасено-водни сепаратори 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
13 05 02* Утайки от маслено-водни сепаратори 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 3000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
16 01 04* излезли от употреба превозни средства 3000 От лица регистрирани по търговския закон
16 01 07* маслени филтри 3000 От лица регистрирани по търговския закон
16 01 21* опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 1000 От лица регистрирани по търговския закон
16 02 15* опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване 1000 От лицарегистрирани по търговския закон
16 06 01* оловни акумулаторни батерии 1000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
16 06 02* Ni-Cd батерии 1000 От лица регистрирани по търговския закон
16 08 02* отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
16 08 05* отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина 3000 От лицарегистрирани по търговския закон
16 08 06* отработени течности, използвани като катализатори 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
16 08 07* отработени катализатори, замърсени с опасни вещества 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
17 01 06* смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
17 02 04* стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества 6000 От лица регистрирани по търговския закон
17 04 09* метални отпадъци, замърсени с опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
17 05 03* почва и камъни, съдържащи опасни вещества 7000 От лица регистрирани по търговския закон
17 05 05* драгажна маса, съдържаща опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
17 05 07* баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества 8000 От лица регистрирани по търговския закон
17 06 03* други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
17 08 01* строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
17 09 03* други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
18 01 03* отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции 1000 От лица регистрирани по търговския закон
19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества 3000 От лицарегистрирани по търговския закон
19 01 17* отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
19 08 07* Разтвори и утайки от регенериране на утайници 1000 От лицарегистрирани по търговския закон
20 01 21* луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 500 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
20 01 23* излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди 1000 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 27* Бои, мастила, лепила/ адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 29* Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
20 01 35* излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) 5000 От лица регистрирани по търговския закон
 РАЗГЛЕДАЙТЕ КАКВИ ОТПАДЪЦИ ОЩЕ СЪБИРАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ ТУК
 


 

ЩЕ ВИ ОБСЛУЖИМ НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ!

ПРИ ИНТЕРЕС МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ИЗГОТВИМ ОФЕРТА СПРЯМО ВАШАТА НЕОБХОДИМОСТ.

 
 
 

ЗАЕДНО ЩЕ ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ПО-ЧИСТА!

МИСЛИ ЗЕЛЕНО!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА!