ПРИТЕЖАВАМЕ БОГАТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ!

 

НЕПРЕКЪСНАТО СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ!

 
ПРИТЕЖАВАМЕ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО:

ISO 9001:2015- ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ISO 14001:2015- ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 

НИЕ СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА!

РАЗРЕШИТЕЛНО № 02- РД-289-20/06.06.2023г.ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩЕН ОПЕРАТОР №22001
ПРИЛОЖЕНИЕ №42 БРОКЕР/ТЪРГОВЕЦ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ЛИЦЕНЗ ЗА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ № 10272

 
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

-ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПРАВИЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
-ОБЕЗВРЕЖДАНЕ
-ТРАНСПОРТИРАНЕ
-ПРЕДАВАНЕ


СПИСЪК НА  ОТПАДЪЦИ, КОИТО ПРИЕМАМЕ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:
 

02 01 99
 
Отпадъци неупоменати другаде 2000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 3000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
15 02 03 абсорбенти, филтърни материали, кърпи за
изтриване и предпазни облекла, различни от
упоменатите в 15 02 02
2 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
16 06 01* оловни акумулаторни батерии 1000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03 10 000 От лица регистрирани по търговския закон, от акостирали в пристанищата кораби, от физически лица
19 01 14 увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 3000 От лица регистрирани по търговския закон, от акостирали в пристанищата кораби
20 01 01 Хартия и картон 3 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
20 01 02 Стъкло 2 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и
заведения за обществено хранене
10 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
20 01 21* луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 500 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
20 01 25 хранителни масла и мазнини 1000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
20 01 36 излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, различно от
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
10 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
20 01 39 Пластмаси 2 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанищата кораби
20 03 01 Смесени битови отпадъци 40 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанищата дейност

РАЗГЛЕДАЙТЕ КАКВИ ОТПАДЪЦИ ОЩЕ СЪБИРАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ ТУК


 
  
 

ЩЕ ВИ ОБСЛУЖИМ НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ!

ПРИ ИНТЕРЕС МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС, ЗА ДА ИЗГОТВИМ ОФЕРТА СПРЯМО ВАШАТА НЕОБХОДИМОСТ.

 
 
 

ЗАЕДНО ЩЕ ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ПО-ЧИСТА!

МИСЛИ ЗЕЛЕНО!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА!