СПИСЪК С ОТПАДЪЦИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ № 02-РД-289-20/06.06.2023

Вид на отпадъка 1 Количество
(тон/год.)
Произход
  Код Наименование    
  1 2 3 4
1.  02 01 04            отпадъци от пластмаси (с изключение на
опаковки)
2000 От лица регистрирани по търговския закон
2.  02 01 10 Метални отпадъци 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
3.  02 01 99
 
Отпадъци неупоменати другаде 2000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
4.  02 07 02 Отпадъци от алкохолна дестилация 1000 От лица регистрирани по търговския закон
5.  02 07 04 Материали, негодни за консумация  преработване 1000 От лица регистрирани по търговския закон
6.  02 07 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 1000 От лица регистрирани по търговския закон
7.  03 01 01 отпадъци от корк и дървесни кори 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
8.  03 01 05 трици, талаш, изрезки, парчета, дървен
материал, талашитени плоскости и фурнири,
различни от упоменатите в 03 01 04
1 000 От лица регистрирани по търговския закон
9.  03 03 01 отпадъчни кори и дървесина 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
10.  03 03 08 отпадъци от сортиране на хартия и картон,
предназначени за рециклиране
2 000 От лица регистрирани по търговския закон
11.  04 02 09 отпадъци от смесени материали
(импрегниран текстил, еластомер, пластомер)
1 000 От лица регистрирани по търговския закон
12.  04 02 20 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
13.  04 02 21 отпадъци от необработени текстилни влакна 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
14.  04 02 22 Отпадъци от отработени текстилни влакна 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
15.  04 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
16.  06 08 99 отпадъци, неупоменати другаде 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
17.  07 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
18.  07 02 13 отпадъци от пластмаси 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
19.  07 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
20.  08 01 12 отпадъчни бои и лакове, различни от
упоменатите в 08 01 11
5 000 От лица регистрирани по търговския закон
21.  08 01 18 отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
22.  08 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
23.  08 02 01 отпадъчни покривни прахове 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
24.  08 03 12* отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
25.  08 03 13 отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12 500 От лица регистрирани по търговския закон
26.  08 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 500 От лица регистрирани по търговския закон
27.  09 01 01*                           разтвори от проявител и активатор на водна основа 500 От лица регистрирани по търговския закон
28.  09 01 02* разтвори от офсетов проявител на водна основа 500 От лица регистрирани по търговския закон
29.  09 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 500 От лица регистрирани по търговския закон
30.  10 01 01 Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
31.  10 01 02 Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
32.  10 01 03 Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
33.  10 01 15 Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
34.  10 01 17 увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
35.  12 01 01 стърготини, стружки и изрезки от черни
метали
10 000 От лица регистрирани по търговския закон
36.  12 01 02 прах и частици от черни метали 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
37.  12 01 03 стърготини, стружки и изрезки от цветни
метали
5 000 От лица регистрирани по търговския закон
38.  12 01 04 прах и частици от цветни метали 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
39.  12 01 05 стърготини, стружки и изрезки от пластмаси 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
40.  12 01 13 отпадъци от заваряване 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
41.  12 01 17 Отпадъчни материали, от струйно почистване на повърхности /бластиране/, различни от упоменатите в 12 01 16* 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
42.  12 01 21 Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
43.  12 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
44.  13 02 08* Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
45.  13 05 01* Твърди остатъци от песъкоуловители и маасено-водни сепаратори 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
46.  13 05 02* Утайки от маслено-водни сепаратори 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
47.  15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
48.  15 01 02 Пластмасови опаковки 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
49.  15 01 03 Опаковки от дървесни материали 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
50.  15 01 04 Метални опаковки 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
51.  15 01 05 Композитни/многослойни опаковки 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
52.  15 01 06 Смесени опаковки 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
53.  15 01 07 Стъклени опаковки 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
54.  15 01 09 Текстилни опаковки 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
55.  15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
56.  15 02 02*  Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 3000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
57.  15 02  03 абсорбенти, филтърни материали, кърпи за
изтриване и предпазни облекла, различни от
упоменатите в 15 02 02
2 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
58.  16 01 03 излезли от употреба гуми 3 000 От физически лица
От лица регистрирани по търговския закон
59.  16 01 04* излезли от употреба превозни средства 3000 От лица регистрирани по търговския закон
60.  16 01 06 излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти 3000 От лица регистрирани по търговския закон
61.  16 01 07* маслени филтри 3000 От лица регистрирани по търговския закон
62.  16 01 08* компоненти, съдържащи живак 500 От лица регистрирани по търговския закон
63.  16 01 09* компоненти, съдържащи PCBs 500 От лица регистрирани по търговския закон
64.  16 01 10* експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници) 500 От лица регистрирани по търговския закон
65.  16 01 15 антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 1000 От лица регистрирани по търговския закон
66.  16 01 16 резервоари за втечнени газове 1000 От лица регистрирани по търговския закон
67.  16 01 17 Черни метали 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
68.  16 01 18 Цветни метали 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
69.  16 01 19 пластмаси 3 000 От лица регистрирани по търговския закон
70.  16 01 20 стъкло 3 000 От лица регистрирани по търговския закон
71.  16 01 21* опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 1000 От лица регистрирани по търговския закон
72.  16 01 22 компоненти, неупоменати другаде 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
73.  16 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 1000 От лица регистрирани по търговския закон
74.  16 02 14 излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 1000 От лица регистрирани по търговския закон
75.  16 02 15* опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване 1000 От лица регистрирани по търговския закон
76.  16 02 16 Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
77.  16 03 04 Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 500 От лица регистрирани по търговския закон
78.  16 03 06 органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 500 От лица регистрирани по търговския закон
79.  16 06 01* оловни акумулаторни батерии 1000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
80.  16 06 02* Ni-Cd батерии 1000 От лица регистрирани по търговския закон
81.  16 06 04 алкални батерии (с изключение на 16 06 03) 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
82.  16 06 05 други батерии и акумулатори 3 000 От лица регистрирани по търговския закон
83.  16 07 99 Отпадъци, неупоменати другаде 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
84.  16 08 01 отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) 5000 От лица регистрирани по търговския закон
85.  16 08 02* отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали 5000 От лица регистрирани по търговския закон
86.  16 08 03 отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, които не са упоменати другаде 5000 От лица регистрирани по търговския закон
87.  16 08 04 отработени течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07) 4500 От лица регистрирани по търговския закон
88.  16 08 05* отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина 3000 От лица регистрирани по търговския закон
89.  16 08 06* отработени течности, използвани като катализатори 5000 От лица регистрирани по търговския закон
90.  16 08 07* отработени катализатори, замърсени с опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
91.  17 01 01 бетон 5000 От лица регистрирани по търговския закон, от физически лица
92.  17 01 02 тухли 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
93.  17 01 03 керемиди, плочки и керамични изделия 5 000 От лица регистрирани по търговския закон, от физически лица
94.  17 01 06* смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
95.  17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 8 000 От лица регистрирани по търговския закон, от физически лица
96.  17 02 01 Дървесен материал 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
97.  17 02 02 Стъкло 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
98.  17 02 03 Пластмаса 3 000 От лица регистрирани по търговския закон
99.  17 02 04* стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества 6000 От лица регистрирани по търговския закон
100.  17 03 02 Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
101.  17 04 01 Мед, бронз, месинг 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
102.  17 04 02 Алуминий 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
103.  17 04 03 Олово 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
104.  17 04 04 Цинк 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
105.  17 04 05 чугун и и стомана 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
106.  17 04 06 калай 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
107.  17 04 07 Смеси от метали 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
108.  17 04 09* метални отпадъци, замърсени с опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
109.  17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
110.  17 05 03* почва и камъни, съдържащи опасни вещества 7000 От лица регистрирани по търговския закон
111.  17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
112.  17 05 05* драгажна маса, съдържаща опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
113.  17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
114.  17 05 07* баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества 8000 От лица регистрирани по търговския закон
115.  17 05 08 баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 8000 От лица регистрирани по търговския закон
116.  17 06 03* други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
117.  17 06 04 изолационни материали, различни от
упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
2 000 От лица регистрирани по търговския закон
118.  17 08 01* строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
119.  17 08 02 Строителни материали на основата на гипс 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
120.  17 09 03* други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
121.  17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03 10 000 От лица регистрирани по търговския закон, от акостирали в пристанищата кораби, от физически лица
122.  18 01 03* отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции 1000 От лица регистрирани по търговския закон
123.  18 01 04 Отпадъци чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции /например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси/ 1000 От лица регистрирани по търговския закон
124.  18 01 07 химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 01 06 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
125.  18 01 09 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
126.  18 02 06 химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 02 05 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
127.  18 02 08 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
128.  19 01 02 черни метали, отделени от дънна пепел 5000 От лица регистрирани по търговския закон
129.  19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества 3000 От лица регистрирани по търговския закон
130.  19 01 12 дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 3000 От лица регистрирани по търговския закон
131.  19 01 14 увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 3000 От лица регистрирани по търговския закон, от акостирали в пристанищата кораби
132.  19 01 17* отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
133.  19 01 18 Остатъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17 3000 От лица регистрирани по търговския закон
134.  19 08 01 Отпадъци от решетки и сита 3 000 От лица регистрирани по търговския закон
135.  19 08 02 Отпадъци от песъкоуловители 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
136.  19 08 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места 40 000 От лица регистрирани по търговския закон
137.  19 08 07* Разтвори и утайки от регенериране на утайници 1000 От лица регистрирани по търговския закон
138.  19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
139.  19 10 02 Отпадъци от цветни метали 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
140.  19 10 04 Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
141.  19 12 01 Хартия и картон 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
142.  19 12 04 Пластмаса и каучук 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
143.  19 12 05 Стъкло 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
144.  19 12 07 Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
145.  19 12 08 Текстилни материали 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
146.  19 12 09 Минерали (например пясък, камъни) 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
147.  19 12 10 Горими отпадъци (RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци) 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
148.  19 12 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
149.  20 01 01 Хартия и картон 3 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
150.  20 01 02 Стъкло 2 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
151.  20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и
заведения за обществено хранене
10 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
152.  20 01 10 облекла 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
153.  20 01 11 Текстилни материали 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
154.  20 01 21* луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 500 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
155.  20 01 23* излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди 1000 От лица регистрирани по търговския закон
156.  20 01 25 хранителни масла и мазнини 1000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
157.  20 01 27* Бои, мастила, лепила/ адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
158.  20 01 28 бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли,
различни от упоменатите в 20 01 27
5 000 От лица регистрирани по търговския закон
159.  20 01 29* Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
160.  20 01 30 перилни и почистващи смеси, различни от упоменатите в 20 01 29 500 От лица регистрирани по търговския закон
161.  20 01 32 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 0.500 От лица регистрирани по търговския закон
162.  20 01 34 Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
163.  20 01 35* излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) 5000 От лица регистрирани по търговския закон
164.  20 01 36 излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, различно от
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
10 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
165.  20 01 38 дървесни материали, различни от
упоменатите в 20 01 37
8 000 От лица регистрирани по търговския закон
166.  20 01 39 Пластмаси 2 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанищата кораби
167.  20 01 40 Метали 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
168.  20 01 99 други фракции, неупоменати другаде 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
169.  20 02 01 биоразградими отпадъци 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
170.  20 02 02 Почва и камъни 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
171.  20 02 03 други бионеразградими отпадъци 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
172.  20 03 01 Смесени битови отпадъци 40 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанищата дейност
173.  20 03 07 Обемни отпадъци 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
174.  20 03 99 Битови отпадъци, неупоменати другаде 40 000 От лица регистрирани по търговския закон