СПИСЪК С ОТПАДЪЦИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ № 02-РД-289-18

Вид на отпадъка 1 Количество
(тон/год.)
Произход
Код Наименование
1 2 3 4
1. 02 01 04 отпадъци от пластмаси (с изключение на
опаковки)
2000 От лицарегистрирани по търговския закон
2. 02 01 10 Метални отпадъци 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
3. 02 01 99
 
Отпадъци неупоменати другаде 2000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
4. 02 07 02 Отпадъци от алкохолна дестилация 1000 От лицарегистрирани по търговския закон
  02 07 04 Материали, негодни за консумация  преработване 1000 От лицарегистрирани по търговския закон
  02 07 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 1000 От лицарегистрирани по търговския закон
  03 01 01 отпадъци от корк и дървесни кори 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  03 01 05 трици, талаш, изрезки, парчета, дървен
материал, талашитени плоскости и фурнири,
различни от упоменатите в 03 01 04
1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  03 03 01 отпадъчни кори и дървесина 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  03 03 08 отпадъци от сортиране на хартия и картон,
предназначени за рециклиране
2000 От лицарегистрирани по търговския закон
  04 02 09 отпадъци от смесени материали
(импрегниран текстил, еластомер, пластомер)
1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  04 02 20 утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  04 02 21 отпадъци от необработени текстилни влакна 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  04 02 22 Отпадъци от отработени текстилни влакна 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  04 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  06 08 99 отпадъци, неупоменати другаде 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  07 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  07 02 13 отпадъци от пластмаси 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  07 02 99 отпадъци, неупоменати другаде 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  08 01 12 отпадъчни бои и лакове, различни от
упоменатите в 08 01 11
5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  08 01 18 отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  08 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  08 02 01 отпадъчни покривни прахове 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  08 03 12* отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества 500 От лицарегистрирани по търговския закон
  08 03 13 отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12 500 От лицарегистрирани по търговския закон
  08 03 99 отпадъци, неупоменати другаде 500 От лицарегистрирани по търговския закон
  09 01 01* разтвори от проявител и активатор на водна основа 500 От лицарегистрирани по търговския закон
  09 01 02* разтвори от офсетов проявител на водна основа 500 От лицарегистрирани по търговския закон
  09 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 500 От лицарегистрирани по търговския закон
  10 01 01 Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) 8 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  10 01 02 Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища 5 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  10 01 03 Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина 5 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  10 01 15 Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 5 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  10 01 17 увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  12 01 01 стърготини, стружки и изрезки от черни
метали
10000 От лица регистрирани по търговския закон
  12 01 02 прах и частици от черни метали 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  12 01 03 стърготини, стружки и изрезки от цветни
метали
5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  12 01 04 прах и частици от цветни метали 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  12 01 05 стърготини, стружки и изрезки от пластмаси 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  12 01 13 отпадъци от заваряване 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  12 01 17 Отпадъчни материали, от струйно почистване на повърхности /бластиране/, различни от упоменатите в 12 01 16* 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  12 01 21 Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  12 01 99 Отпадъци, неупоменати другаде 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  13 02 08* Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  13 05 01* Твърди остатъци от песъкоуловители и маасено-водни сепаратори 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  13 05 02* Утайки от маслено-водни сепаратори 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 10000 От лица регистрирани по търговския закон
  15 01 02 Пластмасови опаковки 10000 От лица регистрирани по търговския закон
  15 01 03 Опаковки от дървесни материали 10000 От лица регистрирани по търговския закон
  15 01 04 Метални опаковки 10000 От лица регистрирани по търговския закон
  15 01 05 Композитни/многослойни опаковки 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  15 01 06 Смесени опаковки 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  15 01 07 Стъклени опаковки 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  15 01 09 Текстилни опаковки 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
  15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 3000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
  15 02 03 абсорбенти, филтърни материали, кърпи за
изтриване и предпазни облекла, различни от
упоменатите в 15 02 02
2 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
  16 01 03 излезли от употреба гуми 3 000 От физически лица
От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 04* излезли от употреба превозни средства 3000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 06 излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти 3000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 07* маслени филтри 3000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 08* компоненти, съдържащи живак 500 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 09* компоненти, съдържащи PCBs 500 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 10* експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници) 500 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 15 антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 1000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 16 резервоари за втечнени газове 1000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 17 Черни метали 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 18 Цветни метали 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 19 пластмаси 3 000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 20 стъкло 3 000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 21* опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 1000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 01 22 компоненти, неупоменати другаде 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 1000 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 02 14 излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 1000 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 02 15* опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване 1000 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 02 16 Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 10 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 03 04 Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 500 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 03 06 органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 500 От лица регистрирани по търговския закон
  16 06 01* оловни акумулаторни батерии 1000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
  16 06 02* Ni-Cd батерии 1000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 06 04 алкални батерии (с изключение на 16 06 03) 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 06 05 други батерии и акумулатори 3 000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 07 99 Отпадъци, неупоменати другаде 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
  16 08 01 отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 08 02* отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 08 03 отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, които не са упоменати другаде 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 08 04 отработени течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07) 4500 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 08 05* отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина 3000 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 08 06* отработени течности, използвани като катализатори 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
  16 08 07* отработени катализатори, замърсени с опасни вещества 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
  17 01 01 бетон 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
  17 01 02 тухли 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 01 03 керемиди, плочки и керамични изделия 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 01 06* смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 02 01 Дървесен материал 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 02 02 Стъкло 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 02 03 Пластмаса 3 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 02 04* стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества 6000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 03 02 Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 04 01 Мед, бронз, месинг 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 04 02 Алуминий 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 04 03 Олово 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 04 04 Цинк 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 04 05 чугун ии стомана 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 04 06 калай 8 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  17 04 07 Смеси от метали 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 04 09* метални отпадъци, замърсени с опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 05 03* почва и камъни, съдържащи опасни вещества 7000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 05 05* драгажна маса, съдържаща опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 05 06 Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 05 07* баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества 8000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 05 08 баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07 8000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 06 03* други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 06 04 изолационни материали, различни от
упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 08 01* строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 08 02 Строителни материали на основата на гипс 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 09 03* други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества 5000 От лица регистрирани по търговския закон
  17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03 10 000 От лица регистрирани по търговския закон, от акостирали в пристанищата кораби, от физически лица
  18 01 03* отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции 1000 От лица регистрирани по търговския закон
  18 01 04 Отпадъци чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции /например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси/ 1000 От лица регистрирани по търговския закон
  18 01 07 химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 01 06 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  18 01 09 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  18 02 06 химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 02 05 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  18 02 08 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07 1 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  19 01 02 черни метали, отделени от дънна пепел 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
  19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества 3000 От лицарегистрирани по търговския закон
  19 01 12 дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 3000 От лицарегистрирани по търговския закон
  19 01 14 увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 3000 От лицарегистрирани по търговския закон, от акостирали в пристанищата кораби
  19 01 17* отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества 5000 От лицарегистрирани по търговския закон
  19 01 18 Остатъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17 3000 От лицарегистрирани по търговския закон
  19 08 01 Отпадъци от решетки и сита 3 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  19 08 02 Отпадъци от песъкоуловители 5 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  19 08 05 Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места 40 000 От лицарегистрирани по търговския закон
  19 08 07* Разтвори и утайки от регенериране на утайници 1000 От лицарегистрирани по търговския закон
  19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  19 10 02 Отпадъци от цветни метали 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  19 10 04 Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  19 12 01 Хартия и картон 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  19 12 04 Пластмаса и каучук 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  19 12 05 Стъкло 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  19 12 07 Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  19 12 08 Текстилни материали 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  19 12 09 Минерали (например пясък, камъни) 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  19 12 10 Горими отпадъци (RDF– модифицирани горива, получени от отпадъци) 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
  19 12 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 01 Хартия и картон 3 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
  20 01 02 Стъкло 2 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
  20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и
заведения за обществено хранене
10 000 От лица регистрирани по търговския закон,отакостирали в пристанището кораби
  20 01 10 облекла 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 11 Текстилни материали 1 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 21* луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 500 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
  20 01 23* излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди 1000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 25 хранителни масла и мазнини 1000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
  20 01 27* Бои, мастила, лепила/ адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 28 бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли,
различни от упоменатите в 20 01 27
5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 29* Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества 500 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 30 перилни и почистващи смеси, различни от упоменатите в 20 01 29 500 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 32 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 0.500 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 34 Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 8 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 35* излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) 5000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 36 излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, различно от
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
10 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанището кораби
  20 01 38 дървесни материали, различни от
упоменатите в 20 01 37
8 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 39 Пластмаси 2 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанищата кораби
  20 01 40 Метали 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 01 99 други фракции, неупоменати другаде 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 02 01 биоразградими отпадъци 10 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 02 02 Почва и камъни 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 02 03 други бионеразградими отпадъци 5 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 03 01 Смесени битови отпадъци 40 000 От лица регистрирани по търговския закон,от акостирали в пристанищата дейност
  20 03 07 Обемни отпадъци 2 000 От лица регистрирани по търговския закон
  20 03 99 Битови отпадъци, неупоменати другаде 40 000 От лица регистрирани по търговския закон