Финтрейд Инженеринг ЕООД
е фирма, която извършва услуги в областта на инженеринговата и консултанста дейност, мениджмънт, управление на отпадъците, и услуги в комуналната сфера.

 

КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

Промяната на климата и свързаните с него глобално затопляне и повишаване на морското равнище  наложиха необходимостта от изграждане и развиване на съвременни структури и модели за екологосъобразно управление  на  отпадъците.

Дейностите по устойчиво управление на отпадъци е основен приоритет за всички организации. Нашия подход при управление на отпадъците  се основава на икономически ефективни и устойчиви решения, които да удовлетворяват изискванията и очакванията на нашите клиенти, следвайки прнципите на предотвратяване, минимизиране, повторна употреба, рециклиране, оползотворяване на енергията, депониране и окончателно обезвреждане на отпадъците. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Това е водещото в нашите идеи.

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ.

Нашата компания притежава Регистрационен документ № 02-РД-289-14/12.10.2020 г. от Министерството на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Бурас, за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците.

СЕПАРИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

Сепарирането като дейност по обработка на отпадъците има за цел отделяне на оползотворимите компомененти като метални, стъклени, пластмасови и хартиени опаковки. Изграждането на подобни съоръжения за сепариране и третиране на отпадъците е началото на мероприятията, които страната ни трябва да изпълни с оглед интегрирано управление на отпадъците, за да спази изискванията на Европейските директиви за намаляване депонирането, оползотворяване и рециклиране на твърдите битови отпадъци. Крайният ефект от сепарирането и третирането на отпадъците е ограничаване на количествата за депониране, отделяне и подготовка на рециклируемите компоненти за последваща преработка, ограничаване ефекта на загуби на първични ресурси, което води до икономия на енергия, вода и др. природни ресурси.

КОНТРОЛ НА ПРАХА.

Aтмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве.Влияние върху качеството на атмосферния въздух на града оказват редица фактори:

·       климатични условия;

·       локални и централни горивни съоръжения с твърди, течни горива и газ;

·       състоянието и вида на пътната настилка;

·       организацията и плътността на автомобилния поток;

·       строителни и ремонтни дейности в различни райони на града;

·      продължителна работа на двигатели на МПС на ниски обороти на място при кръстовищата и уличните задръствания и отделянето на замърсители от автомобилните горива в приземния слой на въздуха.

Политиката на Министерството на здравеопазването по отношение качеството на атмосферния въздух (КАВ) и ролята му като фактор на жизнената среда, въздействащ върху човешкото здраве и биоравновесието в природата, е съобразена с основните европейски тенденции за минимизиране риска за здравето на населението. Една от мерките, свързани с намаляване на емисионните нива на атмосферните замърсители и ограничаване на вредното въздействие върху здравето на населението е измиване на улиците, с цел намаляване на запрашеността. Чрез този механичен метод се намалява съдържанието на ФПЧ  в атмосферния въздух.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Нашата професионална експертиза и опит се разпростират отвъд рамките на традиционния бизнес. Желаете да обсъдим съвместно партньорство? Свържете се с нас и ние с готовност ще разгледаме Вашето предложение. Заедно ще определим Вашите цели, заедно ще работим за надминаването им.